Passend aanbod

        Passend onderwijs door professionals met passie

Ons onderwijs is gericht op individuele groei. We kijken voor ieder kind wat hij of zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Bij het ene kind vraagt dat een specifiekere aanpak dan bij het andere kind. Zo geven we passend onderwijs.

Bij het bieden van passend onderwijs gaan we uit van handelingsgericht werken. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. We zoeken vooral naar de mogelijkheden die een kind heeft: het zelfvertrouwen dat hierdoor ontstaat, is een belangrijke stimulans in het leerproces. Om het aanbod tot zijn recht te laten komen, vinden wij het belangrijk dat de totale omgeving betrokken is. De leerkracht, de leerling en de ouders dragen allemaal op hun eigen wijze bij aan de ontwikkelruimte van de leerling. Bij deze samenwerking zorgen we voor heldere communicatie en SMART-geformuleerde doelen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van onze kinderen.


Wanneer we binnen het reguliere traject niet voldoende ondersteuning kunnen bieden voor het kind, verdiepen we het aanbod.

  • De Remedial Teacher is speciaal aangesteld om kinderen te begeleiden die extra begeleiding nodig hebben.
  • Een bijzondere vorm van begeleiding buiten de klas is de plusgroep. In deze groep geven we extra uitdagend onderwijs aan kinderen met een bovengemiddelde intelligentie. De plusgroep komt één uur per week bij elkaar.
  • Eventueel kan er ook extern hulp ingeschakeld worden. U kunt hierbij denken aan een logopediste, schoolmaatschappelijk werk, SWV De Eem en Zorgfederatie Kompas.
  • Als kinderen (zeer) intensieve begeleiding nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een stoornis of beperking, is het mogelijk een individueel arrangement aan te vragen bij Samenwerkingsverband De Eem.


Gezondheidszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Toch willen wij als school –waar we kunnen- ook hierin een stimulerende rol spelen. Dit dragen we bijvoorbeeld uit door aandacht voor een gezonde levenstijl.